Disclaimer

Disclaimer

Onze website is bedoeld om informatie te verstrekken aan belangstellenden en relaties van ORGAplus International BV.
De inhoud van de website is met de grootst mogelijke zorg tot stand gekomen. ORGAplus International BV noch haar toeleveranciers kunnen evenwel instaan voor de juistheid en de volledigheid van de informatie op de websites ORGAplus, kundig-bemesten, en ORGANOBLEN, en geven onder geen beding garanties omtrent de verstrekte informatie op de website.
ORGAplus International BV is niet aansprakelijk voor de inhoud van de verstrekte informatie of de gevolgen die intreden door het gebruik van deze informatie. Aan de informatie op de website kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.
Mocht een belangstellende of relaties informatie gebruiken van onze website dan geschiedt dat op eigen risico.
Ook links en de sites waarnaar wordt verwezen vallen onder de werking van deze Disclaimer. ORGAplus International BV aanvaardt uitdrukkelijk geen aansprakelijkheid ten aanzien van de inhoud van de websites.
De inhoud van deze site is auteursrechtelijk beschermd en deze auteursrechten berusten bij ORGAplus International BV dan wel haar leveranciers en partners. Alle rechten zijn voorbehouden. Informatie van de site (waaronder maar niet uitsluitend tekst, presentaties, illustraties, foto’s en geluid) mag tenzij anders aangeven niet worden gekopieerd, overgeplaatst, verspreid of opgeslagen zonder schriftelijke toestemming vooraf van ORGAplus International BV . Wijzigingen op de inhoud van de site zijn uitdrukkelijk verboden. Delen van de site kunnen illustraties bevatten die uitdrukkelijk onder de copyright rechten van de leveranciers vallen.
Op alle overeenkomsten die gesloten worden met relaties omtrent advisering, producten en levering van overige diensten is Nederlands recht van toepassing alsmede de algemene voorwaarden van ORGAplus International BV.
ORGAplus International BV is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Eindhoven onder nummer 17194303 0000, en statutair gevestigd te Eindhoven.